خانه / بیماری ها / درمان زگیل و میخچه در طب سنتی

درمان زگیل و میخچه در طب سنتی

درمان زگیل و میخچه در طب سنتی از زبان ابو علی سینا
سبب پيدايش زگیل و میخچه بر پوست ماده سودايى غليظ است.
– اين ماده سودايى غليظ ایجاد کننده زگیل و میخچه چگونه ایجاد می شود
1- شايد ماده خلط بلغم به حد زياد در خون خزيده و در آنجا خشكيده و به ماده سودايى تبديل شده و باعث زگیل و میخچه شده است
2- ممكن است فقط خون بدون بلغم به حد زياد در يكجا بند آمده و از حركت افتاده و سببى متعفن‏ كننده نبوده است؛ در نتيجه خشكيده‏ اى سردمزاج شده و به ماده سودايى غليظ انجاميده باشد. كه اين حالت بويژه در رگهاى كوچك و باريك بيشتر رخ مى‏ دهد؛ زيرا در چنين رگهاى نازك خون متعفن نمى ‏شود. و در هرجا خون كم باشد متعفن شدن كم است يا نيست و از آنجا كه چنين رگهاى كوچك به سببهاى روى‏ آور خارجى نزديك‏ترند، خونى كه در آنها است قبل از اينكه به عفونت برسد خشكيده مى‏ شود. بويژه اگر خون در گوهر بسيار گرم‏ مزاج نباشد، خشكيدن هست اما متعفن شدن نيست. ممكن است از چنين گوهر سودايى شده ‏اى يكى از اين عوارض برويد و سربرآورد. و نسبتا حجمش درشت باشد. همين يك عدد بزرگ سبب شود كه مزاج غذاى مخصوص اندام همسايه ‏اش را با مزاج خود هماهنگ سازد و در آنجا نيز اين خشكيدن خون را ايجاد كند و سردمزاج گردد. در نتيجه زگيلى كه در اول يكى بود، به چندين زگيل متعدد سر بكشد و زياد شوند. اگر وسيله معالجه ما بتوانيم يكى را برچينيم يا از كار بيندازيم آنهاى ديگر نيز از بين مى ‏روند.

زگیل میخچه
زگیل میخچه
اگر برآمده از پوست راست برآمده است، زگيل است. و اگر سرش پهن و حجمش درشت و سرش به سر ميخ شبيه است و ریشه دارد ميخچه نام دارد. اگر سربرآورده از پوست دراز است و قلاب مانند كج شده است آن را شاخ گويند.

نوعى ديگر هست كه آن را طرسوس گويند و از جمله زگيلها به حسابش مى ‏آورند، هرچند بايستى فرقى برايش قايل شوند. اگر طرسوس را شق كنيم ماده ريم و چرك در زير آن پيداست.

درمان زگیل و میخچه به گفته بوعلی سینا در طب سنتی:
اگر مى‏ بينى كه تعداد زگیل و میخچه از پوست از حد متوقع بيشترند و رو به افزايشند، رگ‏ زنى و پاكسازى ماده خلط سودايى بسيار ضرورى است. و بايد غذاى بيمار را به غذاى توليدكننده كيموس خوب تبديل كرد. و ساير مقدمات علاجى را- كه چندين بار تكرار كرده ‏ايم- بكار برد.

مصرف شربت ثلاث یکی از بهترین درمان های زگیل و میخچه می باشد

داروهاى ماليدنى جهت درمان زگیل و میخچه بايد از جنس داروهايى باشند كه تلخ و گيرنده هستند.
اگر زگیل و میخچه از پوست زياد نيست و سبك است، دارو را سبك گردان و بر آن بمال!

داروهاى زگيل عبارتند از:
روغن پسته، كه هميشه بر زگيل بمالند.

گندم را آب‏پز كن و بپالاى و بگذار سه روز بماند آنگاه بر زگیل و میخچه بمال!

آب گرفته از تره كاشتنى و معمولى را با سماق مخلوط كن و بر زگیل و میخچه بمال!

جهت درمان زگیل و میخچه بوركى كه از كبر مى‏ گيرند خوب است.

ثمر سرو و زيتون كال و نارسيده جهت درمان زگیل و میخچه خوبند.

ثمر درخت گز بزرگ نيز جهت درمان زگیل و میخچه خوب است.

جهت درمان زگیل و میخچه برگ سبز مورد (آس) یا روغن مورد در علاج هر نوع زگيلى خوب است كه بر آن بمالند.

پوست سبز و تر گردو و انجير خشك هر دو جهت درمان زگیل و میخچه خوبند و هركدام را بر زگيل بمالى مفيد است.

خرنوب در علاج جهت درمان زگیل و میخچه درشت و نيرومند خوب دارويى است و آزارش بسيار كم است.

پوست پرزه ريشه‏ هاى درخت ترنگوت و خاكستر چوب ترنگوت با سركه شراب بسيار خوبند.

سپند و حنا را باهم بكوب و بساى و ببيز و با آب سرد بر زگیل و میخچه بمال!

اما اگر مسأله زگیل و میخچه شديدتر از سبك است، داروهاى نيرومندتر و اثربخش‏ تر مى‏ خواهد كه از قرار زيرند:

نسخه جهت درمان زگیل و میخچه:
آهك، زرنيخ و شخار بويژه اگر با جيوه كشته باشند و همه درهم سرشته شوند و بر زگيل و غيره بمالند. داروى خوبى است. و اگر اين داروها را با خاكستر بلوط بسازى بسيار بهتر مى‏ شود.

روغن زيتون با نمك، آب پياز و موسير و پشك بز مخلوط شود جهت درمان زگیل و میخچه خوب است.

آلاكلنگ با زرنيخ قاطى شود و بر زگيل و ميخچه و غيره بمالند علاج خوبى است.

عسل بلادر را برجاى زگیل و میخچه بگذارى يا بمالى كمتر مى‏ رويند.

شير گياه لبانه را چندين بار بر زگیل و میخچه بمالى مى ‏افتند.

اشك شاخه تاك جهت درمان زگیل و میخچه خوب است.

كبيكه نيز جهت درمان زگیل و میخچه بسيار تأثيربخش است و برآمده‏ ها را مى ‏اندازد.

سياه‏دانه را با ادرار بسرش و بر زگيل يا ميخچه بگذار، تأثير شگفت‏ آور مى‏ بينى.

زهره تگه (بز نر) نيز جهت درمان زگیل و میخچه بسيار خوب است.

صمغ انگدان نيز از جمله داروهاى جهت درمان زگیل و میخچه است.

مرهم بلادر- كه براى تركانيدن دمل ها به كار مى ‏رود- در اينجا نيز از داروهاى بسيار خوب جهت درمان زگیل و میخچه است.

داروى تركيبى زير نيز جهت درمان زگیل و میخچه خوب است.
نسخه: پوست سبز گردو، شيشه و آهك زنده از هريك يك جزء متساوى. همه را خوب بكوب و بساى و ببيز و درهم بسرش و بر سر برآورده زگیل و میخچه بگذار كه پدرش را درمى‏ آورد.

نسخه ديگر جهت درمان زگیل و میخچه:
زنگار و سوخته كاغذ از هريك پنج درهم، پيه هندوانه ابو جهل شش درهم، بورك شش درهم، نشادر چهار درهم، شخار و زرنيخ زرد از هريك هشت درهم، زهره گاو شش درهم، چوبك رختشويى ايرانى هفت درهم. همه اينها را خوب بكوب و بساى و ببيز و با آب صابون درهم بسرش و برجاى لازم بگذار!

ممكن است زگيل ‏ها را جراحی کنید، كه اين جراحی دستوراتى دارد و از قرار زير است:
1- چيزى انبوبى (لوله ‏يى) از نقره يا آهن، چنان باشد كه با زحمت زگيل را در خود بگيرد. آن سر انبوب تيز و برا باشد و زگيل را در آن جاى دهد و بپيچاند و كمى فشار بدهد و ريشه‏ كنش كند.

2- يا قلاب را در زگيل گير كن و بكش تا بيخ زگيل بركشيده مى‏ شود؛ آنگاه ابزارى نازك و بسيار تيز را در پهلوى بيخ زگيل فرو بر و زگيل را ببر! چه زگيل را با ابزار انبوبى بركشيدى يا بريدى، فورا روغن حيوانى بر آن بگذار!

3- داروى تندمزاج چنانى بر زگيل بگذار كه آن را از جاى لق كند. همين‏كه ديدى كه لق است با روغن حيوانى چربش كن و كمى صبر كن! باز دارو را بگذار و بعد از آن روغن‏ مالى كن تا به تدريج بركنده مى‏ شود.

4- آهنى نازك را كه يك طرفش كمى گود باشد بر نزديكى زگيل بگذار و كمى فشار ده كه زگيل كاملا معلوم شود؛ آنگاه وسيله ابزارى تيز زگيل را ببر و داروى تندمزاج بر آن گذار!

ما خودمان تجربه كرديم و چندانكه ممكن بود از بيخ زگيل را با تيغ استره (تيغ موتراش) بريديم.
همين‏كه زگيل را دارى مى ‏برى بايد مواظب باشى كه پوست سالم را همراه آن نبرى. و همين‏كه بريده شد، جاى بريده را وسيله صابون و مشك و گل محمدى ماساژ ده تا خونى كه از آن بايد بيايد، بيايد و بند آيد؛ كه بقيه بعد از آن مى‏ افتند.

منبع:
ابن سينا، حسين بن عبد الله – مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون (ترجمه شرفكندى)، 8جلد، سروش – تهران، چاپ: دهم، 1389 ه.ش.
تهیه و تنظیم از داروخانه بوعلی دلفان (برادران اصغری) عطاری دلفان
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.