خانه / مطالب تازه / فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی

فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی

فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی به گزارش دلفان عطار
دانستن واحد های سنتی و قدیمی وزن و معادل گرم آنها در طب سنتی بسیار اهمیت دارد
این واحد های سنتی و مقدار دقیق آنها برای ترکیب در نسخه های قدیمی طب سنتی مهم است
اثولوس: یک‏ ششم مثقال. معادل ۷۵۷۹۹/ ۰ گرم.

اوقیه: هفت و نیم مثقال. معادل ۱۰۹۶۹/ ۳۴ گرم.

بنادق: جمع بندقه.

بندقه: ۱ مثقال. معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

واحد وزن قدیمی
واحد وزن قدیمی

پارچه: قطعه ‏اى تقریبا به اندازه یک کف دست.

توله: ۱۲ ماشه. از قرن دهم هجرى قمرى تا قرن دوازدهم معادل ۰۵۰۴/ ۱۲ گرم.

جوزه: ۷ مثقال. معادل ۸۳۵۷۱/ ۳۱ گرم.

حبّه: یک و نیم شعیره. معادل ۰۹۴۷۵/ ۰ گرم.

دام: ۱۲ ماشه. معادل ۰۵۰۴/ ۱۲ گرم.

دام یخته: ۱۸ ماشه. و بعضى ۲۱ ماشه دانسته‏ اند.

دانک، دانق، دانگ: یک‏ ششم درهم. معادل ۵۳۰۶/ ۰ گرم.

درخم: ۱ مثقال. معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

درهم، درم: هفت ‏دهم مثقال. معادل ۱۸۳۵۷۱/ ۳ گرم.

ذراع: واحد طول. به اندازه فاصله بین سر انگشتان تا آرنج. معادل ۳۲۷۴۷۷/ ۴۹ سانتى‏متر.

ذرع: واحد طول، به معنى گز. معادل ۱۰۴ سانتى‏متر.

رتى: یک‏ششم از دانگ، یک سى و ششم از درهم. معادل ۰۸۸۴۳۵۲۷/ گرم.

رطل: ۹۰ مثقال. معادل ۳۱۶۲۷/ ۴۰۹ گرم.

ساعت: یک‏ بیست ‏وچهارم شبانه ‏روز. ۶۰ دقیقه.

شبر: وجب. فاصله بین انگشت خنصر و ابهام، زمانى که دست گشاده باشد. یک دوم ذراع شرعى معادل ۶۶۳۷۳۸۵/ ۲۴ سانتى‏متر. بنا بر آنکه ذراع شرعى معادل ۳۲۷۴۷۷/ ۴۹ سانتى‏متر باشد.

شمه: مقدار ناچیز و اندک از چیزى.

قیراط: یک‏ هجدهم مثقال. معادل ۲۶۵۳/ ۰ گرم.

گزمه: یک‏ چهارم مثقال. معادل ۱۳۶۹۸۹/ ۱ گرم.

ماشه: از قرن ۱۰ هجرى قمرى تا قرن ۱۲ هجرى قمرى. معادل ۰۰۴۲/ ۱ گرم.

مثقال: معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

ملعقه: ملعقه از داروهاى مایع سبک مانند عصاره میوه‏ ها به وزن ۱ مثقال، معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم. و ملعقه از داروهاى جامد به وزن ۲ مثقال، معادل ۰۹۵۹۲/ ۹ گرم.

ملعقه کبیر: ۴ مثقال. معادل ۱۹۱۸۳/ ۱۸ گرم.

نخود: یک بیست و چهارم مثقال. معادل ۱۸۹۴۹۸۲/ ۰ گرم.

تهیه و تنظیم از داروخانه حکیم بوعلی دلفان (برادران اصغری)
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.